การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย Smart Phone-Hybrid Apps

เป็นตัวอย่างเอาไว้ศึกษาการใช้งาน ionic framework v3 และสามารถนำโค้ดมาดูย้อนหลังไว้เป็นกรณีศึกษาได้ …