สร้างการแจ้งเตือนผ่าน Line ด้วย Line Notify Api

sticker ประกอบด้วย stickerPackageId และ stickerId ดูได้จาก https://devdocs.line.me/files/sticker_list.pdffd

PHP Function

define('LINE_API', "https://notify-api.line.me/api/notify");
$token = "token code"; //ใส่Token ที่copy เอาไว้
$params = array(
 "message"    => "ทดสอบการใช้งานLine Notify API", //ข้อความที่ต้องการส่ง สูงสุด 1000 ตัวอักษร
 "stickerPkg"   => 2, //stickerPackageId
 "stickerId"   => 34, //stickerId
 "imageThumbnail" => "https://c1.staticflickr.com/9/8220/8292155879_bd917986b4_m.jpg", // max size 240x240px JPEG
 "imageFullsize" => "https://c1.staticflickr.com/9/8220/8292155879_bd917986b4_m.jpg", //max size 1024x1024px JPEG
);
$res = notify_message($params, $token);
// print_r($res);

function notify_message($params, $token) {
 $queryData = array(
  'message'     => $params["message"],
  'stickerPackageId' => $params["stickerPkg"],
  'stickerId'    => $params["stickerId"],
  'imageThumbnail'  => $params["imageThumbnail"],
  'imageFullsize'  => $params["imageFullsize"],
 );
 $queryData = http_build_query($queryData, '', '&');
 $headerOptions = array(
  'http' => array(
   'method' => 'POST',
   'header' => "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n"
   . "Authorization: Bearer " . $token . "\r\n"
   . "Content-Length: " . strlen($queryData) . "\r\n",
   'content' => $queryData,
  ),
 );
 $context = stream_context_create($headerOptions);
 $result = file_get_contents(LINE_API, FALSE, $context);
 $res = json_decode($result);
 return $res;
}


 

จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบงานธุรกิจส่วนตัวและหน่วยงาน

086-2887-987 (ท็อป)

Nakomah Studio   [email protected]

TOP