วิธีการส่งออก Export ฐานข้อมูล Database MySQL ด้วยภาษา PHP (.sql)

Syntax

string backup_tables(string $host ,string $user, string $pass, string $database,string $tables = '*')

สร้างฟังก์ชัน

/* backup the db OR just a table */
function backup_tables($host,$user,$pass,$database,$tables = '*'){
 $link = mysql_connect($host,$user,$pass);
 mysql_select_db($database,$link);
 
 //get all of the tables
 if($tables == '*'){
  $tables = array();
  $result = mysql_query('SHOW TABLES');
  while($row = mysql_fetch_row($result)){
   $tables[] = $row[0];
  }
 }
 else{
  $tables = is_array($tables) ? $tables : explode(',',$tables);
 }
 
 //cycle through
 foreach($tables as $table){
  $result = mysql_query('SELECT * FROM '.$table);
  $num_fields = mysql_num_fields($result);
  
  $return.= 'DROP TABLE '.$table.';';
  $row2 = mysql_fetch_row(mysql_query('SHOW CREATE TABLE '.$table));
  $return.= "\n\n".$row2[1].";\n\n";
  
  for ($i = 0; $i < $num_fields; $i++) {
   while($row = mysql_fetch_row($result)){
    $return.= 'INSERT INTO '.$table.' VALUES(';
    for($j=0; $j < $num_fields; $j++) {
     $row[$j] = addslashes($row[$j]);
     $row[$j] = ereg_replace("\n","\\n",$row[$j]);
     if (isset($row[$j])) { $return.= '"'.$row[$j].'"' ; } else { $return.= '""'; }
     if ($j < ($num_fields-1)) { $return.= ','; }
    }
    $return.= ");\n";
   }
  }
  $return.="\n\n\n";
 }
 
 //save file
 $handle = fopen('db-backup-'.time().'-'.(md5(implode(',',$tables))).'.sql','w+');
 fwrite($handle,$return);
 fclose($handle);
}

จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบงานธุรกิจส่วนตัวและหน่วยงาน

086-2887-987 (ท็อป)

Nakomah Studio   [email protected]

TOP