ตั้งค่า VS Code สำหรับฉัน

ต้องไม่ลืมติดตั้งฟอนต์ Fira Mono

{
  "window.zoomLevel": 0,
  "window.title": "${activeEditorMedium}${separator}${rootName} ${dirty}",
  "editor.tabSize": 4,
  "editor.detectIndentation": false,
  "editor.wordSeparators": "`~!@%^&*()=+-[{]}\\|;:'\",.<>/?",
  "editor.fontSize": 14,
  // "editor.mouseWheelZoom": true,
  "explorer.openEditors.visible": 0,
  "explorer.confirmDragAndDrop": false,
  "workbench.iconTheme": "file-icons",
  "files.autoSave": "off",
  "breadcrumbs.enabled": false,
  "phpfmt.psr2": true,
  "phpfmt.indent_with_space": 4,
  "vscode-php-cs-fixer.fixOnSave": false,
  "vscode-php-cs-fixer.rules": "@PSR1,@PSR2,@Symfony,-yoda_style",
  "[php]": {
    "editor.formatOnSave": false,
    "editor.tabSize": 4,
    "editor.defaultFormatter": "kokororin.vscode-phpfmt"
  },
  "phpfmt.passes": [
    // "AllmanStyleBraces",
    "LongArray",
    // "SpaceAroundParentheses",
    "AlignGroupDoubleArrow",
    "ConvertOpenTagWithEcho",
    "IndentTernaryConditions",
    "MergeElseIf",
    "NewLineBeforeReturn",
    "RemoveSemicolonAfterCurly",
    "ReplaceBooleanAndOr",
    "SmartLnAfterCurlyOpen",
  ],
  "[html]": {
    "editor.defaultFormatter": "HookyQR.beautify",
    "editor.formatOnSave": true,
  },
  "editor.minimap.enabled": false,
  "git.ignoreLimitWarning": true,
  "[javascript]": {
    "editor.defaultFormatter": "HookyQR.beautify",
    "editor.formatOnSave": true,
  },
  // "editor.occurrencesHighlight": false,
  // "editor.selectionHighlight": false,
  "[scss]": {
    "editor.defaultFormatter": "sasa.vscode-sass-format",
    "editor.formatOnSave": false,
  },
  "[css]": {
    "editor.defaultFormatter": "HookyQR.beautify",
    "editor.formatOnSave": true,
  },
  "workbench.startupEditor": "newUntitledFile",
  "html.format.wrapLineLength": 0,
  "editor.mouseWheelZoom": true,
  "editor.lineHeight": 22,
  "workbench.colorTheme": "Neos21",
  "editor.tokenColorCustomizations": {
    "[Neos21]": {
      "textMateRules": [
        {
          "name": "Comment",
          "scope": "comment",
          "settings": {
            "fontStyle": "italic",
            "foreground": "#717270"
          }
        },
        {
          "name": "Function name",
          "scope": "entity.name.function",
          "settings": {
            "fontStyle": "italic",
            "foreground": "#a6e22e"
          }
        },
        {
          "name": "Function argument",
          "scope": "variable.parameter",
          "settings": {
            "fontStyle": "",
            "foreground": "#fd971f"
          }
        },
      ]
    }
  }
}

Extensions สำหรับฉัน

จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบงานธุรกิจส่วนตัวและหน่วยงาน

086-2887-987 (ท็อป)

Nakomah Studio   [email protected]

TOP