การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย Smart Phone-Hybrid Apps

เป็นตัวอย่างเอาไว้ศึกษาการใช้งาน ionic framework v3 และสามารถนำโค้ดมาดูย้อนหลังไว้เป็นกรณีศึกษาได้

 
 
 • สร้างหน้า Profile //สร้างหน้าเพื่อเรียนรู้การกาหนดรูปแบบแตะละหน้าด้วย CSS
 • สร้างหน้า Camera // สร้างหน้าเพื่อเรียนรู้การใช้งาน Plugin Camera
 • สร้างหน้า QR Code //สร้างหน้าเพื่อเรียนรู้การใช้งาน QrCodeScan (Create & Scan)
 • สร้างหน้า News //สร้างหน้าเพื่อเรียนรู้การใช้งาน Service Provider แบบ GET (การดึงข่าวสารมาแสดง)
 • สร้างหน้า Course //สร้างหน้าเพื่อเรียนรู้การใช้งาน Service Provider แบบ GET (การดึงคอส์สเรียนมาแสดง)
 • สร้างหน้า Todos//สร้างหน้าเพื่อเรียนรู้การใช้งาน Local Storage
 • สร้างหน้า Login //สร้างหน้าเพื่อเรียนรู้การใช้งาน Service Provider แบบ POST (Login Page)
 • สร้างหน้า Register //สร้างหน้าเพื่อเรียนรู้การใช้งาน Service Provider แบบ POST (Register Page)
 • สร้างหน้า Youtube //สร้างหน้าเพื่อเรียนรู้การใช้งาน Youtube Ifram
 • การนำ Font Awesome มาประยุคใช้งานกับ ionic Framwork

เตรียมเครื่องมือสำหรับพัฒนา

ขั้นตอนการติดตั้ง

ionic Framwork - คำสั่งที่ใช้งานบ่อย

 • การสร้างโปรเจคใหม่
$ ionic start <ชื่อโปรเจค> 
 •  
 • การสั่งรัน Application ไปที่ Browser แล้วกด Enter หากต้องการยกเลิกคาสั่งรัน Application ให้กดปุ่ม Ctrl + C
 •  
$ ionic serve
 • การสร้างหน้าใหม่(New Page)
$ ionic g page <ชื่อหน้า> --no-module
 • เพิ่ม Platforms ที่เราต้องการ Build
$ ionic cordova platform add <ชื่อเพลตฟอม : android|ios>

Note: การเพิ่ม platform ถ้าเป็น android เราต้องติดตั้ง Android Studio และต้องติดตั้ง Android SDK ก่อน

 • ปรับปรุง resources
$ ionic cordova resources <ชื่อเพลตฟอม : android|ios>
 • Build App
$ ionic cordova build <ชื่อเพลตฟอม : android|ios>
 • Build on device
$ ionic cordova run <ชื่อเพลตฟอม : android|ios> --device

การสร้างไฟล์ APK สำหรับนำขึ้น Android PlayStore

 • Build App
$ ionic cordova build <ชื่อเพลตฟอม : android|ios> --prod --release
 • สร้างไฟล์ KeyStore
$ keytool -genkey -v -keystore my-release-key.keystore -alias alias_name -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000
 • Signed App
$ jarsigner -verbose -sigalg SHA1withRSA -digestalg SHA1 -keystore my-release-key.keystore HelloWorld-release-unsigned.apk alias_name
 • Zipalign
 1. เข้าไปที่ zipalign ซึ่งจะอยู่ใน Library/Android/sdk/build-tools/28.0.2
 2. จากนั้นให้ใช้คำสั่ง ./zipalign -v 4 /Users/taveevut/Desktop/ionic3-starter/platforms/android/build/outputs/apk/android-release-unsigned.apk android-release.apk
 3. เมื่อเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะได้ไฟล์ android-release.apk อยู่ในโฟล์เดอร์โปรเจคเราและเป็นไฟล์ที่พร้อมจะนำขึ้นไปยัง AppStore ของเรา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ionicframework.com/docs/v1/guide/publishing.html

นำขึ้น Android PlayStore


 

จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบงานธุรกิจส่วนตัวและหน่วยงาน

086-2887-987 (ท็อป)

Nakomah Studio   [email protected]

TOP