การติดตั้ง Node.js, npm

ก่อนเขียน Ionic เราต้องติดตั้ง ซอฟต์แวร์ และเครื่องมือกันก่อน ประกอบด้วย Node.js, npm 

การติดตั้ง Node.js และ npm

การติดตั้ง Node.js สามารถดาวน์โหลดการติดตั้ง ได้โดยตรงที่เว็บ https://nodejs.org/en/download เราสามารถติดตั้ง ได้ทั้ง Windows, Linux และ Mac ในที่นี้จะใช้ Node.js สําหรับ Windows เป็นหลัก แต่ถ้าใครใช้ Mac หรือ Linux ก็ใช้ได้ไม่มีปัญหา เพราะคําสั่งต่างๆนั้นเหมือนกัน

ในการเขียน Ionic Framework 3 แนะนําให้ใช้ Node.js เวอร์ชัน LTS (สําหรับเครื่อง mac หากมีปัญหาในการใช้งานสามารถถอยลง มา1เวอร์ชั่นก็ได้เช่นเดียวกัน)

หลังจากดาวน์โหลดมาแล้วให้ดำเนินการติดตั้งให้เสร็จเสร็จเรียบร้อย

การตรวจสอบเวอร์ชัน Node.js และ npm

หลังจากติดตั้ง Node.js เรียบร้อยให้ตรวจสอบเวอร์ชนัของ Node.js และnpmด้วยเพื่อตรวจสอบว่าเราได้ติดตั้ง Node.js สมบรูณ์พร้อม ใช้งานหรือไม่ ให้เปิด Node.js command prompt (จะค้นหา หรือคลิกที่ Start Menu ของ Windows ก็ได้)


เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วให้พมิพ์คำสั่ง node-v แล้วกดenterเพื่อตรวจสอบเวอร์ชนัของ Node.js และพิมพ์ npm-v แล้วกด Enterเพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นอง npm ดังรูป

Note: การเปิดใช้งานNode.jscommandpromptทกุครั้งแนะนำให้คลกิขวาแล้วเลอืก Runasadministrator ทกุครั้ง

รู้จักกับ npm

npm เป็นตัวจัดการ dependencies หรือไลบรารีต่างๆ ในโปรเจคของเรา ข้อดีคือ เราไม่ต้องเข้าเว็บเพื่อไปดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้ง ทีละตัวเราสามารถใช้ npm จัดการการติดตั้ง หรือลบ dependencies ต่างๆ ได้อย่างสะดวก (ผ่านอินเทอร์เน็ต)

สรุปคำสั่ง npm พื้นฐาน

คำสั่ง คำอธิบาย
npm init เริ่มต้นใช้งาน และช่วยให้เราสร้าง และใส่รายละเอียดเกี่ยวกับโปรเจคของเรา (package.json)
npm install module_name ติดตั้ง module
npm install -g module_name ติดตั้ง module ในระดับ global
npm install module_name --save ติดตั้ง module และเพิ่มมัน เข้าไปในไฟล์ package.json (ข้างใน dependencies)
npm install module_name --save-dev เหมือนกันกับข้างบน ติดตั้ง module และเพิ่มมัน เข้าไปในไฟล์ package.json (ข้างใน dependencies)และบอกวา่จะนํามาช่วยในสว่นของการพฒันา
npmlist แสดงรายการmodulesทั้งหมดที่ติดตั้งไปแล้วในโปรเจคของเรา
npmlist-g แสดงรายการmodulesระดับglobalทั้งหมดที่ถกูติดตั้งบนOSของเรา
npm uninstall module_name uninstall module ออกจากโปรเจคของเรา
npm uninstall -g module_name uninstall module ระดับ global
npm uninstall module_name --save uninstall module ออกจากโปรเจคของเรา พร้อมทั้งนําออกจาก attribute dependencies ในไฟล์ package.json
npmuninstallmodule_name--save-dev เหมือนกนักบัด้านบนuninstallmoduleออกจากโปรเจคของเราพร้อมทั้งนําออกจาก attribute dependencies ในไฟล์ package.json
npm update module_name update เวอร์ชั่น module ให้ใหมล่า สดุ
npm update -g module_name update เวอร์ชนั module ให้ใหมล่าสดุ ในระดับ global
npm -v แสดงเวอร์ชนัปัจจบันของ npm

 

จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบงานธุรกิจส่วนตัวและหน่วยงาน

086-2887-987 (ท็อป)

Nakomah Studio   [email protected]

TOP